Általános szerződési feltételek és adatvédelmi nyilatkozat (látogatók)

PSZICHOLOGUSTKERESEK.HU > Általános szerződési feltételek és adatvédelmi nyilatkozat (látogatók)

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi nyilatkozat a pszichologustkeresek.hu honlap és adatbázis látogatók általi használatára

Hatályos: 2018. június 1-től

Bevezetés

 1. A https://pszichologustkeresek.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) pszichológiai, önismereti hírportál és adatbázis (a továbbiakban: Adatbázis), amely az abba regisztráló pszichológus, pszichiáter és mediátor szakemberek (a továbbiakban: Szakember) elérhetőségeit, szolgáltatásait gyűjti és a nyilvánosság számára az interneten elérhetővé teszi.
 2. A Honlap látogatásával a Honlap Látogatója (a továbbiakban: Látogató) elfogadja jelen Felhasználási Feltételeket.

A szolgáltató adatai

 1. A Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) neve: Németh-Geszvein Erika egyéni vállalkozó
 2. A Szolgáltató székhelye: 1028 Budapest Vízmosás utca 6.
 3. A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@pszichologustkeresek.hu
 4. Telefonszáma: + 36 20 2874 680
 5. Nyilvántartási száma: 25706686
 6. Adószáma: 60976826-1-41
 7. Telefonszáma: + 36 20 428 96 97
 8. Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1144 Budapest, Ormánság u 4.

A honlap szolgáltatásai a Látogatók számára

 1. A Honlap látogatói kereshetnek a Honlapra regisztrált szakemberek adatai között a Honlap által nyújtott funkcionalitásnak megfelelően.
 2. A Honlap regisztrált látogatói kérdést küldhetnek a Szakemberek részére, ajánlatot kérhetnek tőlük, használhatják a Honlap időpontfoglaló-rendszerét, használhatják a Honlap fórumrendszerét a Fórum- és moderálási szabályzatoknak megfelelően, feliratkozhatnak a Honlap hírleveleire. A Látogatók értékelést és véleményt írhatnak a Fórum- és moderálási szabályzatoknak megfelelően az egyes Szakemberekről, amennyiben azok szolgáltatásait igénybe vették.

Felelősség

 1. A Honlapra a nem a Szolgáltató által feltöltött tartalmak vonatkozásában a Szolgáltató tárhely- és keresőszolgáltatónak minősül.

Adatvédelem, adatbiztonság

 1. A Szolgáltató (e fejezetben továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) a Látogatók (e fejezetben továbbiakban: Látogató, Vendég, vagy Érintett) személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el.
 2. A Szolgáltató jogosult a Látogatók által önkéntesen megadott személyes adatok kezelésére.
 3. A látogatói regisztrációhoz szükséges személyes adatok: e-mail cím, felhasználónév, jelszó. A Látogató a regisztrációs űrlapnak megfelelően, vagy a Honlap valamely szolgáltatásának használata céljából (például kérdés, ajánlatkérés küldése Szakember számára) megadhat további személyes adatokat is. Ajánlatkérés esetén szükséges, hogy a Látogató megadja a megyét is, ahol lakik, annak érdekében, hogy a Szakember el tudja dönteni, hogy a földrajzi távolságra tekintettel adjon-e ajánlatot. A Szolgáltató a „Kérdés küldése Szakember számára” Szolgáltatás igénybe vétele esetén a Szolgáltatás céljának megfelelően a feltett kérdést és a felhasználónevet és a Szakember adott választ nyilvánosságra hozhatja, ennek tényét a Szolgáltató egyértelműen jelzi e Szolgáltatás igénybevétele esetén az online űrlapon.
 4. Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.
 5.  Hozzászólás írása után a Honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.
 6. Ha az Érintett rendelkezik felhasználói fiókkal és be van jelentkezve erre a Honlapra, akkor a rendszer átmeneti sütiket állít be, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek a böngésző bezárásakor.
 7. A honlapra történő bejelentkezéskor több süti jön létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöli az Érintett, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkeszt az Érintett, egy újabb sütit tárol el a böngészője. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amely szerkesztésre kerül, ennek nap múlva jár le az érvényessége.
 8. A sütik fogadását az Érintettek minden esetben megtilthatják, vagy azokat lejáratuk törölhetik böngészőjük megfelelő beállításával.
 9. Az adatkezelés jogalapja a Látogató hozzájárulása, célja a Honlap által nyújtott szolgáltatások üzemeltetése, kezdő időpontja a Látogató adatszolgáltatása, záró időpontja az adatok Látogató, vagy Szolgáltató általi törlése. A Szolgáltató kezelheti továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 13/A. §-ában meghatározott adatokat az ott írt célokból.
 10. A Látogató bármikor kérheti adatainak módosítását vagy törlését az erre szolgáló online felületen. A Látogató adatai törlését vagy módosítását a Szolgáltató elérhetőségein is kérheti az adatvédelmi jogai gyakorlásáról írt pontnak megfelelően.
 11. A Szolgáltató adatfeldolgozóként a Tárhelyszolgáltatót, hírlevél küldéshez a Mailchimp rendszerét, számlázáshoz a Billingo számlázórendszert, a Honlap működéshez a WordPress rendszert, az online fizetésekhez pedig a Barion Payment Zrt. szolgáltatásait veszi igénybe.
 12. Adatkezelő harmadik személyek részére személyes adatokat csak a Látogató hozzájárulása esetén továbbít, vagy akkor, ha ezt jogszabály számára kötelezővé, vagy lehetővé teszi.
 13. A Látogató jogosult az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott jogai gyakorlásra az ott írtaknak megfelelően különös tekintettel az  Info tv. „13. Az érintettek jogai és érvényesítésük” címére.
 14. A fenti ponttal összhangban személyes adatai kezeléséről az Érintett az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett adatait. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási, módosítási, vagy törlési kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni és a szükséges intézkedéseket megtenni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
 15. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a  Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá rendelkezésére állnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) által igénybe vehető eljárási lehetőségek.
 16. A Szolgáltató az adatbiztonsági incidensek elkerülése érdekében megteszi a Honlap technikai hátterének megfelelő legmagasabb adatbiztonsági intézkedéseket, nem felelős azonban azokért az adatvédelmi incidensekért, amelyet a Honlapot, avagy az ahhoz kapcsolódó adatbázisok megszerzését megkísérlők szándékosan okoznak.

Szerzői jogok

 1. A Honlapon található minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapról szöveges tartalmakat  átvenni csak a Honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt és a Honlapra valamint a tartalomra utaló egyértelmű hivatkozást a Honlap teljes domain nevének (https://pszichologustkeresek.hu) és a tartalom url-címének megadásával minden közlésnél feltünteti.
 2. A Honlap Szakemberekre vonatkozó adatbázisát átvenni, kimásolni, hozzáférhetővé tenni, vagy bármely egyéb módon felhasználni tilos.

Vegyes rendelkezések

 1. A Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre és annak értelmezésére a Szakemberekre vonatkozó Szolgáltatási táblázat, a Fórum- és moderálási szabályzatok, a Publikálási irányelvek, a Hirdetési feltételek, az esetenként közzétett különös feltételek, hirdetmények és egyéb szabályozók (együttesen: Szabályozók), továbbá a Ptk., Eker. tv., Info tv., valamint a magyar és az európai uniós jog az irányadó. Az egyéb szabályozók a Honlapon való közzététellel közöltnek tekintendők és hatályosulnak a Látogató felé.  
 2. A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató a Felhasználási Feltételek valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja és közzéteszi.